Morten Olufsen Tvilling ~ Helle Christensdatter, Horne og Asdal


Vis stort kort


Morten Olufsen “Tvilling”

Morten Olufsen Tvillings segl

Morten var født i Hjørring Købstad i 1650’erne. Faderen var Oluf Jensen Aarhus, rektor ved latinskolen og kapellan. Moderen var Birgitte Pedersdatter, præstedatter fra Tornby.

I 1680’erne underskriver han sig flere gang som Morten Olufsen Tvilling. Det er uvist, hvor tilnavnet stammer fra, men han har givetvis haft en tvillingbror eller -søster.

Illustration: Aftegning af Morten Olufsen Tvillings segl
Kilde: Slægten fra Biersted Sogn


Helle Christensdatter

Helle var født i 1650’erne – formentlig i Sæby. Faderen var Christen Christensen, som i de år var kapellan og gårdejer i Sæby. Moderen var Ingeborg Christensdatter Bistrup, datter af en rådmand fra Hjørring.

Helle flyttede i 1662 med forældrene til Horne præstegård, hvor faderen blev kaldet til sognepræst.


Degn i Horne og Asdal

Morten Olufsen fik et embede som degn i Horne-Asdal omkring 1674. Her blev han gift med Helle, som var datter af præsten i de sogne.

Degnens primære opgave har været at holde skole for sognenes børn, men Morten Olufsen har formentlig også været kirkesanger ved gudstjenesterne i Horne og Asdal.

I nogle sogne boede degnen i en degnebolig, hvor skoleundervisningen også foregik. Men i de to fattige sogne, som ofte blev ramt af sandfygning, blev der først råd til at opføre en skole i 1732 – længe efter, Morten Olufsen var død. I stedet havde Morten Olufsen en lille gård, et bol, og undervisningen foregik på skift hos gårdmændene i området.

I 1690 var degnens årlige løn 4 tønder byg. Af sin sølle indtægt skulle han betale 1½ tønde rug i afgift til Hjørring latinskole. I en indberetning til biskoppen i Aalborg i 1690 meddeler Morten Olufsen, at indtægterne ikke var nok til, at han kunne brødføde sin familie og samtidig betale kopskat.

Ida Skeel var ejer af hovedgården Asdal 1645-85. Hun forsøgte at hjælpe den fattige degn, og forærede ham et stykke jord på Sønder Hede i Horne. Jorden fik han kvit og frit, og han skulle heller ikke betale skat af den, men det har krævet hårdt arbejde at bryde hedelaget og gøre jorden anvendelig til dyrkning:

haffur jeg bevilget Morten Olufsøn, degn i Horn at maa opbryde til tak Sønder Hede, som fattig, hvor det bedst kan være bryken, og Jorden hand være dygtig som skal til at forberede det Ringe Borlig (bol) med, som hand af mig i fæste har, hvilket hand skal nyde quit og fri for arbejd og landgilde, indtil jeg anderledes til Sinds Vorde, hvor imod hand skal give mig sin revers, at hand det af mig har sted og fest, og naar samme revers til min fuldmægtig paa Asdal leveres, haffuer hans samme fuldkommen stedmaal – dd paa Stemplet papir at giffue det til Witterlighed under min egen haand, 19 juni 1683.
Ide Skeel.

At dette er en rigtig Copie aff Originalen Widner jeg underskrifne med egen Haand.
Morten Olufsen Tvilling

Kilde: Aalborg Bispearkiv

I 1685 døde Ide Skeel og sønnen Otto Rantzau overtog Asdal. Greven var en af datidens største jordbesiddere, og han hjalp yderligere Morten Olufsen ved at afskrive de afgifter, som degnen skyldte i landgilde – den årlige skat, som Morten Olufsen skulle betale af sit fæste:

Morten Degn i Horne efterladis hans Skyld og Landgilde aff det hafte Bolig i Horn Niels Nielsen i fæste og fradøde, bortgive hannem og det jord som min sl. fru Moder hannem forundt haffner Wester Horne by indtil jeg anderledes til Sinds Vorder.

Stubdrup 12. November 1685
Greve Otte Rantzau

Dette at være en rigtig Copie efter Originalen vidner jeg

Morten Olufsen Tvilling

Den afdøde Niels Nielsen, som nævnes ovenfor, og hvis bolig Morten Olufsen overtog, var Mortens svigerfar i andet ægteskab. Vi ved ikke præcist, hvornår Helle Christensdatter døde, men sandsynligvis i årene 1681-85. Morten giftede sig herefter med Maren Nielsdatter, hvis fars bol Morten altså overtog i november 1685.


Solgte jord og ejendomme i Hjørring

Selvom lønnen var ringe og der ikke var nogen tjenestebolig til Morten Olufsen, så har han alligevel ikke været helt uden midler.

I 1670 solgte han sammen med sine søskende et hus i Hjørring til byens borgmester, Mikkel Madsen Vendelbo. Det vides ikke, hvor mange penge, huset indbragte. Huset var muligvis en arv fra moderen, Birgitte Pedersdatter, som var død i 1667.

I 1689 skænkede Morten Olufsen en halv fjerding jord til Sankt Catharinæ Kirke i Hjørring, og i 1694 solgte han den anden halve fjerding til kirken. Jorden har formentlig været en arv efter faderen, Oluf Jensen Aarhus.Efter 34 år som degn i de to forblæste sogne Horne og Asdal, døde Morten Olufsen Tvilling i 1708 i en alder af 50-55 år.

Hans anden hustru, Maren Nielsdatter, døde i Højrup ved Horne i september 1734.


Sin søsters svigersøn

Helles mor døde i 1676, og faderen, sognepræsten Christen Sæby, giftede sig kort efter med Lisabeth Olufsdatter. Denne Lisabeth var Morten Olufsen Tvillings storesøster. På den måde blev Morten Olufsen altså en slags pap-svigersøn til sin egen søster.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*